Zorg en gezondheid | Kwetsbare ouderen


Zorgprogramma kwetsbare ouderen

Kwetsbare ouderen hebben zorg nodig van verschillende zorgverleners. Vaak in combinatie met mantelzorg van de partner, kinderen of anderen. Het zorgprogramma kwetsbare ouderen heeft tot doel de behandeling en ondersteuning, ook die van mantelzorg, goed op elkaar af te stemmen. 

Het zorgprogramma richt zich inhoudelijk vooral op:
 • Kwaliteit van leven.
 • Zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen omgeving kunnen blijven wonen.
 • Leren omgaan met afname van regie.
 • Zo goed mogelijk borgen van de noodzakelijke zorg en welzijn.
Als iemand tekenen van kwetsbaarheid vertoont, bijvoorbeeld beginnende dementie, volgt eerst onderzoek om de problematiek in kaart te brengen. Het onderzoek wordt gedaan door een praktijkondersteuner (bij de huisarts) of een wijkverpleegkundige (bij de oudere thuis). 

Behandelteam

De eerste persoon in het behandelteam is de oudere zelf, samen met de meest betrokken mantelzorg. Wij vinden het belangrijk dat zij een actieve rol hebben in de begeleiding en behandeling. 

Het behandelteam bestaat verder uit:
 • Huisarts: stelt samen met praktijkondersteuner en/of wijkverpleegkundige het vermoeden van kwetsbaarheid vast.
 • Praktijkondersteuner: het centrale aanspreekpunt. Hij/zij coördineert het zorgprogramma, draagt bij aan de diagnosestelling, geeft voorlichting en doet de controleafspraken. Hij/zij helpt de patiënt bij het formuleren van gezondheidsdoelen in het individuele zorgplan.
 • Wijkverpleegkundige: kan soms ook het centrale aanspreekpunt zijn. 
 • Assistente: ondersteunt waar mogelijk de huisarts en praktijkondersteuner, bijvoorbeeld met het meten van glucose of tensie.
 • Apotheek: levert en bewaakt samen met de huisarts de medicatie en hulpmiddelen.
 • Diëtiste: ondersteunt bijvoorbeeld bij ondervoeding.
 • Fysiotherapeut: helpt spierkracht en conditie zoveel mogelijk te behouden en heeft een rol bij valpreventie.
 • Podotherapeut: helpt bij complicaties aan de voeten.
 • Pedicure: verleent voetzorg, zoals nagelverzorging en eelt verwijderen.
 • Praktijkondersteuner GGZ: helpt bij psychische en/of sociale problemen die bijvoorbeeld te maken hebben met verlies aan regie en het accepteren daarvan.
Behandeling

Individueel zorgplan
In goed overleg met de oudere en meest nabije mantelzorg wordt een individueel zorgplan opgesteld. Hierbij zijn de meest relevante hulpverleners, waaronder de huisarts en praktijkondersteuner, betrokken. In het zorgplan staat concreet welke zorg en ondersteuning de oudere belangrijk vindt, wat medisch noodzakelijk is, wat de oudere met de mantelzorg zelf kan doen, en welke begeleiding nodig is. De patiënt wordt hierbij ondersteund via ‘Mijn zorgprogramma online’.

Overige aandachtspunten bij behandeling:
 • Veiligheid in en om het huis. 
 • Samenhang fysieke, psychische en sociale factoren. Een tekort aan sociale contacten kan bijvoorbeeld de kans op negatieve gezondheidsuitkomsten (functiebeperkingen, opname) vergroten. 
 • Medicatie. Veel ouderen gebruiken meerdere medicijnen. Zij kunnen hier problemen bij ervaren. Medicatiebeoordeling maakt daarom onderdeel uit van het zorgprogramma.
Mantelzorg

De mantelzorger neemt vaak veel zorg en planning van de oudere over. Deze langdurige begeleiding kost veel aandacht, tijd en energie. Mantelzorgers kunnen via de gemeente (Wmo) ondersteund worden door een lokaal Steunpunt mantelzorg. 

Kosten voor de patiënt

Deelname aan het zorgprogramma kwetsbare ouderen valt onder de basiszorg. Nadat het vermoeden van kwetsbaarheid is vastgesteld, worden alle consulten van huisarts en praktijkondersteuner vergoed. Ook de benodigde overige zorg, bijvoorbeeld door de diëtiste, worden vergoed. 

Aan een aantal onderdelen van het zorgprogramma zijn wel kosten verbonden:
• Medicatie: eigen risico.
• Labonderzoek: eigen risico.
• Fysiotherapie: afhankelijk van de aanvullende verzekering. 
• Podotherapeut en pedicure: vergoeding is afhankelijk van de toestand van de voeten (Simm’s classificatie). Bij schade aan de zenuwen en bloedvaten wordt het vaak vergoed.

Nieuws
Jaarrapport 2020 Regionale samenwerking & continuïteit huisartsenzorg in een Coronajaar
Jaarrapport 2020 Regionale samenwerking & continuïteit huisartsenzorg in een Coronajaar
Geplaatst: 9 juni 2021
Dat 2020 een buitengewoon jaar was, dat staat buiten kijf. Door de coronapandemie stonden de DOH-praktijken en -medewerkers voor een enorme uitdaging om goede patiëntenzorg te blijven leveren, waarbij flexibiliteit, doorzettingsvermogen, vindingrijkheid en verbinding centraler stonden dan ooit.

Lees meer
Vragenlijst om onze zorg te verbeteren
Vragenlijst om onze zorg te verbeteren
Geplaatst: 30 april 2021
Bent u bekend met een chronische aandoening zoals diabetes, astma, COPD of een (verhoogde kans op) hart-vaatziekte. Dan willen we vanuit onze huisartspraktijk graag weten wat u van deze zorg vindt.

Lees meer
Wij wensen iedereen warme en fijne dagen.
Geplaatst: 18 december 2020
Het zijn helaas hele andere feestdagen dan dat we allemaal hadden gedacht. Toch hopen we dat je er mooie dagen van kan maken met elkaar. Niet alles gaat fysiek samen, maar wel in elkaars hart. We wensen iedereen fijne dagen vol warmte, licht en gezelligheid.

Lees meer