Jaarrapport 2018 | Patiënt centraal


Persoonsgerichte zorg

In 2018 heeft DOH samen met Zelfzorg Ondersteund (ZO!) een vervolg gegeven aan het in praktijk brengen van de visie op persoonsgerichte zorg. Dit is gedaan door:
  • Videofeedbacksessies te organiseren over persoonsgerichte consultvoering (voorjaar 2018).
  • In het najaar tijd te reserveren voor praktijken (geen andere scholingen gepland), zodat praktijken zelf door kunnen gaan met het oefenen met consultvoering.
  • • Alle praktijken twee verbeterplannen persoonsgerichte zorg te laten maken; een voor MGP/zelfmetingen (verplicht) en een plan naar keuze. Hierbij hebben ze aandacht voor de elementen uit de menukaart persoonsgerichte zorg. Voorbeelden zijn het verbeteren van het gebruik van het Individueel Zorgplan, of de zorg nog meer aanbieden op basis van zorgzwaarte op maat.
De eindevaluatie met ZO! vindt in het voorjaar van 2019 plaats. Op basis daarvan wordt een vervolgstrategie opgesteld.

Patiëntenadviesraad (PAR)

De Patiëntenadviesraad adviseert de directie van DOH over haar beleid. De PAR is in 2018 drie keer bijeen geweest. Belangrijke thema’s waarover de raad heeft gesproken en geadviseerd, zijn: HIS keuze, AVG, e-health, opzet patiëntennieuwsbrief, patiënttevredenheidsonderzoek, ontwikkelingen binnen ouderenzorg en GGZ, ontwikkelingen binnen HVZ (pilot perifeer arterieel vaatlijden, post CVA-zorg, NHN), medicatiereviews.

Symposium ‘Door de bril van de patiënt’

Op 6 juni 2018 vond het tweejaarlijkse DOH-symposium plaats. Ditmaal met als thema ‘Door de bril van de patiënt’. Het symposium in het Evoluon werd bezocht door 150 medewerkers uit de diverse DOH-praktijken. Samen hebben we meegekeken door enerzijds de bril van de laaggeletterde patiënt (met medewerking van een ambassadeur laaggeletterdheid) en anderzijds de bril van de goed geïnformeerde ‘digipatiënt’. Waar lopen zij tegenaan en wat zijn hun wensen en behoeften? In workshops is onderzocht hoe praktijken verbeteracties voor laaggeletterden en goed geïnformeerde digipatiënten kunnen realiseren. DOH ondersteunt de praktijken hierbij, bijvoorbeeld door aanpassingen van de website.
Nieuws
Advies omtrent het Corona Virus
Geplaatst: 2 maart 2020
De uitbraak met het nieuwe coronavirus breidt uit. In Nederland werd op 27 februari de eerste patiënt met het virus gevonden en op 28 februari de tweede, inmiddels staat de teller op 12. Alertheid is dan ook geboden.

Lees meer
Fijne feestdagen en een prachtig nieuw jaar !
Geplaatst: 17 december 2019
We willen iedereen bedanken voor de fijne samenwerking...

Lees meer
Regionaal programma GGZ ‘Samen Verder!’
Regionaal programma GGZ ‘Samen Verder!’
Geplaatst: 16 december 2019
Samenwerken in de zorg rondom GGZ Apanta, DOH, GGzE, Novadic-Kentron, PoZoB, PsyZorg en SGE slaan de handen ineen in een regionaal programma GGZ met als titel ‘Samen Verder!’.

Lees meer