Jaarrapport 2016 | Projecten


Slimmer met Zorg

In het kader van de regionale proeftuin Slimmer met Zorg (SmZ) vonden in 2016 een aantal projecten plaats, deels binnen de eerstelijn en deels samen met de ziekenhuizen. Binnen de eerstelijn waren dat de projecten Therapeutische Substitutie en Reviews, waarvan de resultaten staan beschreven bij Farmacotherapie. De resultaten van het project Transferzorg (kwetsbare ouderen) zijn te vinden bij het zorgprogramma Kwetsbare ouderen. De projecten Eerstelijn Plus en Centra Huisarts & Specialist worden hieronder toegelicht.


Eerstelijn Plus

Het project Eerstelijn Plus werd in 2016 verder uitgerold. Doelstelling is dat longartsen en internisten een substantieel aantal patiënten met astma, COPD en diabetes terugverwijzen naar de eerstelijnsketen. Via een meekijkconsult kunnen zij zo nodig binnen het zorgprogramma worden geraadpleegd. Dit moet leiden tot kostenreductie met behoud van kwaliteit van zorg. Ondanks alle inspanningen bleek de substitutie met name bij de longartsen niet echt van de grond te komen. Het fysieke meekijkconsult werd mede daarom weinig benut en zorgde bovendien voor logistieke moeilijkheden op de poliklinieken. Het digitale meekijkconsult werd wel regelmatig gebruikt en positief beoordeeld.

Centra Huisarts & Specialist

In 2016 werden voorbereidingen getroffen voor de inrichting van regionale Centra voor Huisarts & Specialist. Huisartsen kunnen patiënten naar een Centrum H&S verwijzen voor specialistische consultatie (anderhalvelijnszorg). De specialist adviseert de huisarts, de huisarts blijft verantwoordelijk. De patiënt betaalt geen eigen risico. Met de start van het eerste Centrum H&S in Eindhoven-Noord in zicht, trok het Catharina Ziekenhuis zich alsnog terug. Hierop wilden VGZ en CZ het project niet meer financieren.

Evaluatie SmZ

In 2016 vond een evaluatie plaats van Slimmer met Zorg. Dit gebeurde samen met alle betrokken organisaties: de zorggroepen DOH, PoZoB en SGE, de ziekenhuizen Catharina Ziekenhuis, St. Anna Ziekenhuis en Maxima Medisch Centrum, Zorgbelang Brabant en de zorgverzekeraars CZ en VGZ. De conclusie was dat het grote aantal partijen en hun onderlinge verhoudingen de projectstructuur zo complex maken dat er te weinig resultaten worden geboekt. Daarop is besloten om binnen SmZ verder te gaan in projectmatige gelegenheidscoalities. De hoop is dat hiermee de gewenste innovatieve dynamiek wel tot stand komt.

Beweegzorg

De pilot van het project Beweegzorg startte in de loop van 2016. Gespecialiseerde huisartsen geven in drie praktijken consultatie aan collega-huisartsen die patiënten willen verwijzen naar de orthopedisch chirurg. Het doel is substitutie en daarmee kostenreductie. Tot eind 2016 werden 41 patiënten naar de gespecialiseerde huisarts verwezen. Patiënten beoordelen het contact met deze huisarts met een 8,6. De meesten (76%) zou weer voor de gespecialiseerde huisarts kiezen. Twee derde (67%) heeft (na 6 maanden) geen doorverwijzing naar het ziekenhuis gekregen. Mensen zijn zeer tevreden over de mogelijkheid dat de eigen huisarts kan verwijzen naar een gespecialiseerde huisarts.

Zorgpad CVA

DOH heeft samen met collega-zorggroepen PoZoB en SGE een zorgpad CVA ontwikkeld. Dit is bedoeld voor patiënten die na een CVA (cerebrovasculair accident) in het zorgprogramma cardiovasculair risicomanagement (CVRM) zijn opgenomen. Doel is om naast het vasculair risicomanagement ook de nazorg voor de neurologische schade van het CVA te verbeteren. Dat gebeurt aan de hand van het screeningsinstrument Beslishulp Beroerte Thuis (BTT), dat de praktijkondersteuner inzet. Het zorgpad is deel gaan uitmaken van de samenwerking binnen de regionale zorgketen CVA. De pilot zorgpad CVA startte in 2016 in vijftien huisartsenpraktijken, waaronder vier DOH-praktijken. De tussentijdse evaluatie laat zien dat de inclusie wat achterblijft, de zorg volgens plan wordt verleend, en de betrokken huisartsen en praktijkondersteuners merendeels enthousiast zijn. De eindevaluatie is in 2017.

Telemonitoring hartfalen

Samen met Philips, het St. Anna Ziekenhuis en zorgverzekeraar CZ heeft DOH in 2015 een project opgestart waarin patiënten met instabiel hartfalen door middel van thuismeetapparatuur worden gemonitord. Een speciaal opgeleide (praktijk)verpleegkundige leest dagelijks de meetwaarden uit, neemt eventueel contact op met de patiënt en schakelt zo nodig de huisarts in. Deze heeft korte lijntjes met de cardioloog. Binnen het project telemonitoring is ook een transmuraal zorgpad Hartfalen ontwikkeld dat is ingevoerd in de pilotpraktijken.

In het project wordt onderzocht of telemonitoring uitvoerbaar is in de eerstelijn, of de patiënten beter in staat zijn tot zelfmanagement en tevreden zijn over de zorg. Ook wordt bekeken of telemonitoring leidt tot minder ontregelingen en ziekenhuisopnames, en wat de kosten zijn.

In 2016 is het project uitgebreid van een naar drie DOH-praktijken in Geldrop. Bij de tussenevaluatie bleek de inclusie achter te lopen bij de verwachtingen. Daarop is besloten om in 2017 in de betrokken praktijken meer data te verzamelen en daarna pas conclusies te trekken over de haalbaarheid van een dergelijk zorgpad vanuit de huisartsenpraktijk.
Nieuws
Regio Eindhoven kiest voor huisartsinformatiesysteem Medicom
Regio Eindhoven kiest voor huisartsinformatiesysteem Medicom
Geplaatst: 13 december 2018
'Door samen voor één ICT-infrastructuur te kiezen, zetten zorggroep DOH en SGE een belangrijke stap voorwaarts in het verbeteren van de informatie-uitwisseling, het efficiënter inrichten van bedrijfsprocessen en de inzet van eHealth. ''Digitalisering is nodig om die uitdagingen het hoofd te bieden'', zegt Jan-Erik de Wildt, bestuurder bij DOH

Lees meer
Werkconferentie ZO!
Werkconferentie ZO!
Geplaatst: 5 november 2018
Donderdag 10 januari vindt de Werkconferentie Zorgbrug ZO! plaats. Succesvolle transferzorg voor kwetsbare ouderen. Bianca Buurman professor Acute Geriatrie en hoogleraar ouderenzorg UVA/AMC deelt op deze dag haar visie en vertelt meer over de opzet van transmurale zorgbrug in Amsterdam.

Lees meer
Wederom kwaliteitskeurmerk toegekend door de NPA
Wederom kwaliteitskeurmerk toegekend door de NPA
Geplaatst: 17 september 2018
We hebben als zorggroep weer aan kunnen tonen dat we aan de randvoorwaarden voor de organisatie van verantwoorde ketenzorg voldoen.

Lees meer