Jaarrapport 2016 | Patiënt centraal


Persoonsgerichte zorg

DOH verklaarde 2016 tot het jaar van de persoonsgerichte zorg en stelde op die manier de patiënt meer dan ooit centraal. Dit sluit aan bij de trend om de programmatische ziektegerichte zorg door te ontwikkelen naar persoonsgerichte zorg. DOH zette deze beweging in 2016 stevig in met de volgende activiteiten:
  • DOH heeft een visie op persoonsgerichte zorg geformuleerd, in lijn met het gedachtegoed van positieve gezondheid: niet de ziekte staat centraal maar de manier waarop de patiënt in het leven staat en met die aandoening omgaat. 
  • Het symposium voor alle zorgverleners bij het 10-jarig bestaan vormde de aftrap voor het concreet aan de slag gaan met deze visie. Hier sprak onder andere Machteld Huber over positieve gezondheid. 
  • DOH ontwikkelde spiegelinformatie voor de praktijken om te zien hoe ver zij zijn met het persoonsgericht maken van hun zorg.
  • DOH stelde een deels modulair ondersteuningsprogramma op waar praktijken zelf uit kunnen kiezen om hun zorg meer persoonsgericht te maken. Inmiddels heeft 82% van alle patiënten in de zorgprogramma’s van DOH een individueel zorgplan.
  • Om te weten te komen hoe de patiënten denken over de zorg van DOH zette de zorggroep in 2016 voor het eerst een grootschalige enquête uit onder patiënten. Zij konden zo hun mening geven over de geleverde zorg.
DOH zal de visie over persoonsgerichte zorg in 2017 verder in praktijk brengen en sluit daarbij aan op de systematiek van Zelfzorg Ondersteund (ZO!).

Patiëntenadviesraad (PAR)

De Patiëntenadviesraad adviseert de directie van DOH over haar beleid. De PAR is in 2016 vier keer bijeen geweest. Belangrijke thema’s waarover de raad heeft gesproken en geadviseerd zijn: persoonsgerichte zorg, het strategisch beleidsplan 2017-2020, het zorgprogramma Kwetsbare ouderen en de patiënttevredenheidsmetingen. In 2016 traden Hans Mollen en Trudy van Helmond toe tot de PAR. 
Nieuws
Regio Eindhoven kiest voor huisartsinformatiesysteem Medicom
Regio Eindhoven kiest voor huisartsinformatiesysteem Medicom
Geplaatst: 13 december 2018
'Door samen voor één ICT-infrastructuur te kiezen, zetten zorggroep DOH en SGE een belangrijke stap voorwaarts in het verbeteren van de informatie-uitwisseling, het efficiënter inrichten van bedrijfsprocessen en de inzet van eHealth. ''Digitalisering is nodig om die uitdagingen het hoofd te bieden'', zegt Jan-Erik de Wildt, bestuurder bij DOH

Lees meer
Werkconferentie ZO!
Werkconferentie ZO!
Geplaatst: 5 november 2018
Donderdag 10 januari vindt de Werkconferentie Zorgbrug ZO! plaats. Succesvolle transferzorg voor kwetsbare ouderen. Bianca Buurman professor Acute Geriatrie en hoogleraar ouderenzorg UVA/AMC deelt op deze dag haar visie en vertelt meer over de opzet van transmurale zorgbrug in Amsterdam.

Lees meer
Wederom kwaliteitskeurmerk toegekend door de NPA
Wederom kwaliteitskeurmerk toegekend door de NPA
Geplaatst: 17 september 2018
We hebben als zorggroep weer aan kunnen tonen dat we aan de randvoorwaarden voor de organisatie van verantwoorde ketenzorg voldoen.

Lees meer