Beleid 2020 | Historie en context


Zorggroep De Ondernemende Huisarts is in 2005 opgericht als zorggroep ‘avant la lettre’ door een groep enthousiaste ondernemende huisartsen in de regio Eindhoven.

De DOH-huisartsen stelden daarbij als doel het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg op basis van NHG-Behandelrichtlijnen en NHG-Standaarden aan al hun patiënten en in het bijzonder aan patiënten met chronische aandoeningen. Daarnaast ontwikkelden zij gezamenlijk bedrijfsmatige activiteiten en bedrijfsvergelijkingen vanuit het ondernemerschap van praktijkhoudende huisartsen. 

De eerste jaren voerde DOH een aantal innovatieve projecten uit. Toen de nieuwe programmatische benadering en bekostiging van chronisch zieken (DBC’s) mogelijk werd, speelde DOH daarop in met de ontwikkeling en contractering van zorgprogramma’s. In de afgelopen jaren is veel bereikt op gebied van programmatische zorg. Deze ketenzorg was in eerste instantie gericht op de somatische zorgprogramma’s diabetes, COPD en CVRM. Later startte DOH ook zorgprogramma’s voor patiënten met astma, kwetsbare ouderen en GGZ voor zowel volwassenen als jeugd. De programmatische aanpak van DM2, COPD en CVRM heeft aantoonbaar positieve effecten opgeleverd op de kwaliteit van zorg en op de substitutie van tweede- naar eerstelijnszorg.

Context

DOH ambieert een voortrekkersrol bij de vormgeving van zorg en welzijn in de regio Eindhoven. Vanwege de noodzaak van voldoende schaalgrootte is samenwerking met andere (eerstelijns)organisaties in de regio van groot belang. Deze zal verder worden uitgebouwd. 

De landelijke beweging ‘Het Roer Moet Om’ heeft duidelijk gemaakt dat door de strikte uitvoering van zorgstandaarden en het grote aantal indicatoren een te strak knellend administratief regime is ontstaan. Hierdoor ervaren professionals en patiënten een gebrek aan ruimte voor persoonsgerichte zorg. Zorgstandaarden leiden bovendien te vaak tot standaardzorg. Het antwoord daarop is persoonsgerichte zorg. DOH zal hier de komende jaren op inzetten. 
Daarnaast wil DOH als zorggroep verder professionaliseren. Hierbij zal zij inspelen op de uitkomst van de discussie over nieuwe landelijke kaders voor Organisatie & Infrastructuur. Dit betreft de overhead die vanaf 2018 in de eerstelijnszorg kan worden ingezet. 

Door de afnemende sturing vanuit landelijke kaders en diversiteit van de verschillende regio’s en populaties ontstaan regionale verschillen. Zorgverzekeraars willen in toenemende mate juist regionale afspraken maken. DOH wil hier een eigen invulling aan blijven geven. 
Tenslotte constateert DOH een groeiende zorgvraag in de regio, waarmee het zorgbudget geen gelijke tred houdt. Dit betekent dat er meer nadruk gelegd moet worden op efficiency, digitalisering & eHealth en doelmatigheid in de zorg. Samenwerking rondom complexe chronische patiënten vraagt om adequate informatievoorziening. DOH wil een actieve rol spelen in het maken van een regionale ICT-visie en gaat de praktijken ontzorgen met ondersteunende diensten.
Nieuws
Advies omtrent het Corona Virus
Geplaatst: 2 maart 2020
De uitbraak met het nieuwe coronavirus breidt uit. In Nederland werd op 27 februari de eerste patiënt met het virus gevonden en op 28 februari de tweede, inmiddels staat de teller op 12. Alertheid is dan ook geboden.

Lees meer
Fijne feestdagen en een prachtig nieuw jaar !
Geplaatst: 17 december 2019
We willen iedereen bedanken voor de fijne samenwerking...

Lees meer
Regionaal programma GGZ ‘Samen Verder!’
Regionaal programma GGZ ‘Samen Verder!’
Geplaatst: 16 december 2019
Samenwerken in de zorg rondom GGZ Apanta, DOH, GGzE, Novadic-Kentron, PoZoB, PsyZorg en SGE slaan de handen ineen in een regionaal programma GGZ met als titel ‘Samen Verder!’.

Lees meer