Grensverleggend


Project transferzorg kwetsbare ouderen van start

Afstemming
Bij het project transferzorg zijn specialisten op de hoogte van de kwetsbaarheid van de oudere en zorgen zij voor een warme overdracht na ontslag. Goede transferzorg vraagt om afstemming tussen zorgprofessionals van de eerste lijn, de tweede lijn en de wijkverpleging. Ook nauwe samenwerking met de oudere en mantelzorger is essentieel.

Pilot
Het project omvat een pilot met 21 huisartsenpraktijken en 3 ziekenhuizen. Zorggroep DOH vervult de regionale coördinerende rol voor het thema kwetsbare ouderen, en dus ook voor het project transferzorg.

Zorgprogramma
In de regio Zuidoost-Brabant is met een breed multidisciplinair netwerk het zorgprogramma kwetsbare ouderen opgezet. De zorggroepen DOH, SGE en PoZoB maken onderdeel uit van dit netwerk, evenals ziekenhuizen, V&V instellingen, het netwerk dementie en gemeenten. In het zorgprogramma staat integrale multidisciplinaire zorg voor kwetsbare ouderen centraal.

Samenwerking zorggroepen
De vele veranderingen vanuit landelijk zorgbeleid maken een stevige regionale samenwerking binnen en sturing door zorggroepen steeds belangrijker. Om dit te stroomlijnen zijn de zorggroepen DOH, SGE en PoZoB intensiever gaan samenwerken. Ook om de afstemming met ketenpartners te optimaliseren. Specifiek gaat het om de samenwerking op drie thema’s/zorgprogramma’s: kwetsbare ouderen, GGZ jeugd en GGZ volwassenen. De individuele zorggroepen blijven verantwoordelijk voor de implementatie en de kwaliteitscyclus in de ‘eigen’ huisartsenpraktijken.

Nieuwsbrief
Lees hier de laatste nieuwsbrief van Transferzorg

Rol van DOH
Zorggroep DOH vervult de regionale coördinerende rol voor het thema kwetsbare ouderen. Onder leiding van DOH vindt er op diverse niveaus afstemming plaats tussen belangrijke regionale stakeholders:
  • strategisch in het Bestuurlijk Overleg
  • tactisch in de Adviesraad
  • uitvoerend in diverse werkgroepen
Op deze manier werken we gezamenlijk aan de doorontwikkeling van het zorgprogramma, aan protocollen, het keteninformatiesysteem Care2U en deskundigheidsbevordering.

Living Lab biedt kansen

Zorg en welzijn dichter bij burgers en patiënten brengen, bijvoorbeeld via e-health. De digitale mogelijkheden op het gebied van service, diagnostiek, communicatie en monitoring laagdrempelig aanbieden. En beschikbaar maken voor álle inwoners van de regio Eindhoven. Om dat voor elkaar te krijgen, is in 2015 het regionale samenwerkingsproject ‘Living Lab’ gestart. DOH is een van de deelnemers. De andere betrokken partijen zijn Zuidzorg, Philips, TU Eindhoven, Tranzo/Tilburg University, Fontys, Catharina Ziekenhuis en Maxima Medisch Centrum.

Samenhang en verbinding
Het doel van Living Lab is om bij innovaties in zorg en welzijn de regionale samenwerking en samenhang te bevorderen. Dit houdt in dat sociale, technische en financiële aspecten zoveel mogelijk geïntegreerd worden. Hiervoor is met ondersteuning van Brainport een ambitieus plan opgesteld, met veel aandacht voor open source mogelijkheden. Deze aanpak biedt kansen voor meer en betere verbindingen tussen burgers, mantelzorgers, patiënten, zorgprofessionele, bedrijven en kennisinstituten.

 


Persoonsgerichte zorg

Persoonsgerichte zorg is voor DOH hét speerpunt van 2016 en 2017. Dat betekent meer maatwerk bieden, waarbij de persoon centraal staat en niet de aandoening of beperking. En dat betekent ook dat de vraag het uitgangspunt is, in plaats van het aanbod.


Activiteiten
Inmiddels zijn we met een aantal activiteiten gestart die heel goed passen bij persoonsgerichte zorg:
• Self Management Screeningsinstrument (SeMaS)
• Individueel Zorgplan (IZP)
• E-health

Over andere initiatieven die dit jaar opgepakt worden, communiceren we regelmatig via onze website en interne nieuwsbrief.

Meer maatwerk
Persoonsgerichte zorg is de komende jaren ook landelijk een centraal thema. Hierdoor groeit de aandacht voor maatwerk in de ketenzorg. Dit sluit aan op een grote wens van de beweging ‘Het Roer Moet Om’. Dit landelijk initiatief heeft afgelopen jaar belangrijke ontwikkelingen binnen de huisartsengeneeskunde in gang gezet. Ook de leden van de koepelorganisatie InEen hebben de gezamenlijke ambitie uitgesproken om zich in te zetten voor persoonsgerichte zorg.Wijkgerichte samenwerking

DOH maakt zich sterk voor betere samenwerking tussen huisartsenpraktijken, wijkverpleegkundigen en sociale wijkteams in Zuidoost-Brabant. We sluiten daarmee aan op de kern van het beleid van onze partners: gemeenten, thuiszorginstellingen, huisartsenorganisaties en de zorgverzekeraars VGZ en CZ. 

Het doel van een meer wijkgerichte aanpak is mensen beter te kunnen helpen met hun gezondheid en welzijn. De onlangs ingevoerde regioprestatie ‘Wijkgerichte Samenwerking’ geeft huisartsen de mogelijkheid om hier extra tijd en energie in te steken.

Rol huisarts uitgebreid
Bij wijkgerichte samenwerking krijgt de rol van de huisarts een extra dimensie. De huisarts stelt zich
actief op als netwerker in de wijk, met een maatschappelijke, adviserende en coachende instelling. Dit vraagt om een intensieve samenwerking tussen huisartsenzorg, wijkverpleegkundigen en sociale wijkteams. En om nadere af afspraken op twee niveaus: 
• Tussen professionals onderling: huisartsenpraktijk, wijkverpleegkundige, sociaal domein.
• Met partners in de wijk, middels netwerkbijeenkomsten. 

Vervolgens moet dit alles onderdeel worden van de reguliere praktijkvoering. 

Regioprestatie
Om deze grote verandering te stimuleren en goed in te voeren, krijgen de huisartsenpraktijken in Zuidoost-Brabant extra ondersteuning. Met name in de startfase. Dit gebeurt via de regioprestatie ‘Wijkgerichte Samenwerking’. Hierover hebben de huisartsenorganisaties, waaronder DOH, afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars VGZ en CZ. 
De regioprestatie biedt huisartsenpraktijken de (financiële) mogelijkheid om te investeren in de transitie naar wijkgerichte samenwerking.

Doelen wijkgerichte aanpak
Met de wijkgerichte aanpak willen we het volgende bereiken: 
  • Duidelijke afspraken over taakafstemming en samenwerking met het sociale wijkteam, betrokken wijkverpleegkundigen en FACT-team. 
  • De zorgcoördinatie van een patiënt/burger die van meerdere professionals ondersteuning krijgt, is duidelijk afgesproken en in de praktijk geregeld.
  • Betrokken zorgverleners hebben meer zicht op de zorgbehoefte van patiënten en burgers doordat informatie wordt uitgewisseld. 
  • Er is meer en beter contact tussen huisarts, wijkverpleegkundige en sociaal wijkteam. 
  • Zorgverleners ervaren meer voldoening in hun werk. 
  • Patiënten merken de ander manier van werken op en zijn er tevreden over.


Project cliënt met een langer durende zorgvraag in beeld

De juiste zorg op de juiste plaats, daar draait het ook bij dit project om. Soms hebben cliënten langdurig behandeling en consulten nodig. “Hoe mooi zou het zijn”, zegt Angela van der Dungen, projectleider van dit project en werkzaam als POH-GGZ bij DOH, “als deze mensen zorg krijgen in de S-GGZ als dat nodig is en op momenten dat hij of zij minder ondersteuning nodig heeft, dit dichtbij vanuit de huisartsenpraktijk geboden wordt”. Cyntia Blaauw (GGzE) vult aan dat door goede samenwerking, opschaling van zorg snel weer mogelijk is en dat deze cliënt dan niet opnieuw op een wachtlijst komt. Door dit te kunnen garanderen is het voor de betrokkenen ook minder eng om het houvast bij de S-GGZ (tijdelijk) los te laten. Het zetten van deze stap geeft de persoon juist ook zelfvertrouwen, wetende dat het vangnet er blijft mocht het nodig zijn.

Dit vraagt nogal wat van de partijen. De cliënten die hiervoor in aanmerking komen, worden in beeld gebracht. Goede onderlinge afstemming en nauwe samenwerking tussen de behandelaars is een voorwaarde.

Begin van dit jaar is gestart met het definiëren van de doelgroep. Hiervoor zijn inclusiecriteria opgesteld. Aan de hand daarvan hebben GGzE, Apanta en Novadic-Kentron een lijst met cliënten opgesteld, die in aanmerking komen voor terugverwijzing naar de huisarts.

Deze terugverwijzing wordt pas in gang gezet na overleg tussen de behandelaars én met instemming van de cliënt. Dit is een logistieke uitdaging. Het gaat gemiddeld om 1 of 2 patiënten per huisartsenpraktijk. Begin november worden de patiënten die ingeschreven zijn in de praktijken van de GGZ-kaderartsen vanuit DOH, SGE en Pozob individueel besproken in een overleg met de behandelaars vanuit GGzE.

Ben je geïnteresseerd in dit project of heb je vragen? Neem dan contact op met
Angela van den Dungen, a.vandendungen@zorggroepdoh.nl of
Cynthia Blaauw, Cynthia.Blaauw@GGZE.nl
Nieuws
Meerjarenstrategie 2023 - 2026
Meerjarenstrategie 2023 - 2026
Geplaatst: 2 oktober 2023
Een mooie samenvatting van onze Stroomz meerjarenstrategie

Lees meer
DE STAP naar gezonder zet je zo!
DE STAP naar gezonder zet je zo!
Geplaatst: 13 juni 2023
DE STAP van Ingrid naar meer rust in haar hoofd.

Lees meer
Zorggroep DOH en SGE vormen sinds 1 januari 2023 één nieuwe organisatie: Stroomz
Zorggroep DOH en SGE vormen sinds 1 januari 2023 één nieuwe organisatie: Stroomz
Geplaatst: 27 januari 2023
De huisartsenorganisatie DOH en de multidisciplinaire eerstelijnsorganisatie SGE bundelen al geruime tijd de krachten. Daarom zetten DOH en SGE de stap naar één nieuwe organisatie: Stroomz, zorgmakers in beweging

Lees meer