Grensverleggend | Kwaliteit


Uitgangspunten kwaliteitsbeleid
Het kwaliteitsbeleid van DOH heeft de volgende uitgangspunten:

·     Alle zorgprogramma’s van DOH zijn gebaseerd op de landelijke zorgstandaarden en op de wetenschappelijke richtlijnen van de deelnemende zorgverleners.

·     Zorgstandaarden en wetenschappelijke richtlijnen staan ten dienste van het verbeteren van de zorg en bieden ruimte voor keuzes die aansluiten bij de persoonlijke context van patiënten. Indicatoren worden vooral gebruikt om van te leren en verbeteren.

         ·   Persoonsgerichte zorg is een belangrijke pijler van DOH. Dat betekent:
-  shared decision making tijdens consultvoering;
-  toepassing van e-healthtechnologie t.b.v. informatiebehoefte patiënt
-  innovatie d.m.v. stimuleren gebruik digitale toepassingen door patiënten

·     Aan de hand van actuele kennis en ervaringen van collega’s, en met de patiënt als gesprekspartner, staat het samen leren en verbeteren centraal.

·     Alle aangesloten huisartsenpraktijken hebben het keurmerk van het NHG. Dat is een voorwaarde voor het lidmaatschap van DOH. Ook van de ketenpartners vraagt DOH dat zij het keurmerk van hun eigen brancheorganisatie behalen en voldoen aan door DOH vastgestelde kwaliteitseisen.

·     DOH is als zorggroep geaccrediteerd door de NPA. Met het certificaat NPA-Certificering Zorggroep laat de zorgorganisatie zien systematisch aan de verbetering van de organisaties van de ketenzorg te werken conform de 'Bouwstenen' en te voldoen aan de 'Toestbare Kwaliteitskenmerken Basis op Orde' uit de nota 'Kwaliteitsbeleid op Maat (2019) van InEen'. 

·     De huisartsenpraktijken van DOH maken deel uit van het netwerk van Nijmeegse Universitaire Huisartspraktijken (NUHP). Alle praktijken nemen regelmatig deel aan wetenschappelijke onderzoeksprojecten. Ook verlenen alle huisartsenpraktijken stageplaatsen aan huisartsen in opleiding en coassistenten. 

·     De bestuurlijke organisatie van DOH is statutair vastgesteld en voldoet aan de geldende afspraken met betrekking tot governance. DOH heeft een visie en missie en een beleidscyclus. DOH rapporteert haar

zorgprestaties en kwaliteitsparameters jaarlijks in een (kwaliteits)jaarverslag.


Opleidingsbeleid
Op het gebied van opleidingen zijn de volgende afspraken gemaakt:

·     DOH heeft een opleidingsbeleid geformuleerd met eisen ten aanzien van opleiding en nascholing van de aangesloten zorgverleners.

·     Alle huisartsenpraktijken hebben voor elk zorgprogramma een ‘aandachtshuisarts’. Deze is in de eigen praktijk verantwoordelijk voor het programma en voor scholing die hiermee samenhangt.

·     Met de ketenpartners zijn contractuele afspraken gemaakt over de vereiste competenties van zorgverleners en hun bij- en nascholing.

·     DOH organiseert diverse nascholingsbijeenkomsten, waarvan een deel geaccrediteerd is. Hieronder vallen ook casuïstiekbesprekingen met specialisten.


Deskundige staf
Voor de uitvoering van haar kwaliteitsbeleid beschikt DOH over een deskundige staf. Voor elk van de zorgprogramma’s (Diabetes, Astma, COPD, CVRM, GGZ, en Ouderenzorg ) beschikt DOH over een programmamanager, kaderhuisarts en consulent. Daarnaast maken een apotheker, een specialist ouderengeneeskunde en een psycholoog deel uit van de DOH-staf. De stafleden zijn samen inhoudelijk verantwoordelijk voor de doorontwikkeling en implementatie van de zorgprogramma’s. 


Kwaliteitsafspraken in de contracten
DOH sluit met alle zorgverleners contracten. Daarin staan afspraken over de kwaliteit van de te leveren zorg, gebaseerd op LTA’s  en LESA’s en - indien van toepassing - op regionale transmurale afspraken. Verwijs- en terugverwijsafspraken maken hier onderdeel vanuit. 
 

Scherpe inclusie in zorgprogramma’s
Voor de start van elk nieuw zorgprogramma voeren DOH-praktijken een systematisch dossieronderzoek uit bij alle patiënten die mogelijk voor het programma in aanmerking komen. Diagnoses worden gevalideerd en meetwaarden gecontroleerd. Zo bewaken we dat in het programma alleen patiënten komen die er baat bij hebben. 


Meten is weten

·     DOH verzorgt permanent spiegelinformatie over de zorgprestaties van de gecontracteerde zorgverleners. Deze informatie kunnen praktijken deels zelf generen uit het keteninformatiesysteem VIPLive.

·     INSZO, onze partner in datamanagement, verzorgt jaarlijkse overzichten en een benchmark waarin praktijken zich met elkaar kunnen vergelijken.

·     DOH neemt deel aan de landelijke benchmark van InEen, waarin zorggroepen hun zorgprestaties vergelijken.

·     DOH meet periodiek het oordeel van patiënten over de geleverde zorg, en werkt mee aan verbetering van de instrumenten daarvoor.

·     Bij alle vormen van datamanagement worden de privacyregels zorgvuldig in acht genomen. 


Intercollegiale spiegelbijeenkomsten
De indicatoren worden indicatoren in gezamenlijkheid besproken tijdens intercollegiale spiegelbijeenkomsten somatiek, ouderenzorg en GGZ. De praktijken maken n.a.v. de bijeenkomsten verbeterplannen.


Programmacommissies
Elk zorgprogramma heeft een programmacommissie. Hierin zitten de programmamanager, kaderhuisarts, consulent en vertegenwoordigers van alle betrokken ketenpartners. Zij evalueren voortdurend de voortgang en brengen waar nodig verbeteringen aan. 

Persoonsgerichte zorg en zelfzorg
DOH wil elke patiënt zorg op maat bieden. Deze zorg op maat wordt vastgelegd in het individueel zorgplan dat de praktijkondersteuner samen met de patiënt opstelt. Hierin worden alle meetwaarden, persoonlijke zorgdoelen en afspraken genoteerd. Om tegemoet te komen aan de behoefte aan meer zelfzorg en zelfservice, maar ook om de zorg voor iedereen beschikbaar te houden, stimuleert DOH het gebruik van online diensten. Patiënten kunnen met online diensten meer zelf regelen en eigen verantwoordelijkheid nemen, zorgverleners kunnen efficiënter en doelgerichter werken en informatie-uitwisseling met patiënten gaat sneller. Daarvoor zijn meerdere activiteiten voor patiënten ontwikkeld:
- DOH-appstore
- Minddistrict (e-healthplatform)
- MijnGezondheid.net (MGn) is een online patiëntenportaal waarmee de patiënt op een veilige manier en op afstand kan communiceren met zijn huisarts en/of apotheker.

Daarnaast biedt MGn de
patiënt de mogelijkheid om een deel van zijn dossier in te zien, labuitslagen te zien, afspraken te maken, zelfmetingen door te geven, medicatie te bestellen en onderzoeksresultaten te bekijken.

Om de zorg voor iedereen beschikbaar te houden, zet DOH daarnaast in op groepsbehandelingen en zelfhulpgroepen. T.b.v. de service aan patiënten, proberen praktijken een zo breed mogelijk aanbod aan diagnostiek te realiseren, zoals een ECG, een longfunctietest en gehoortesten.

 

Informatie en participatie
DOH informeert patiënten over hun zorgprogramma via een patiëntenfolder, de DOH-website en de websites van de huisartsenpraktijken. Daarnaast heeft DOH een professionele patiëntenraad, waarin vertegenwoordigers van patiënten DOH adviseren over haar beleid.  


Klachtenregeling en Veilig Incidenten Melden
DOH heeft een klachtenregeling voor patiënten opgesteld. Klachtenopvang en eerste klachtbemiddeling doet de klachtenfunctionaris van DOH. Voor de vereiste onafhankelijke klachtenfunctionaris en geschillencommissie is DOH aangesloten bij de Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE).

DOH heeft daarnaast een procedure voor Veilig Incidenten Melden (VIM) in de praktijken ingevoerd. Doel is om te leren van (bijna-) incidenten die hebben plaatsgevonden. Elke praktijk heeft een VIM-commissie geïnstalleerd. 

 

 

 
Nieuws
Meerjarenstrategie 2023 - 2026
Meerjarenstrategie 2023 - 2026
Geplaatst: 2 oktober 2023
Een mooie samenvatting van onze Stroomz meerjarenstrategie

Lees meer
DE STAP naar gezonder zet je zo!
DE STAP naar gezonder zet je zo!
Geplaatst: 13 juni 2023
DE STAP van Ingrid naar meer rust in haar hoofd.

Lees meer
Zorggroep DOH en SGE vormen sinds 1 januari 2023 één nieuwe organisatie: Stroomz
Zorggroep DOH en SGE vormen sinds 1 januari 2023 één nieuwe organisatie: Stroomz
Geplaatst: 27 januari 2023
De huisartsenorganisatie DOH en de multidisciplinaire eerstelijnsorganisatie SGE bundelen al geruime tijd de krachten. Daarom zetten DOH en SGE de stap naar één nieuwe organisatie: Stroomz, zorgmakers in beweging

Lees meer