Jaarrapport 2018 | Financieel en bedrijfsvoering


De omzet van de DOH BV is gestabiliseerd op ruim 12 miljoen euro. Het resultaat voor belastingen is gedaald tot ruim 105.000 euro. Het weerstandsvermogen is gegroeid tot 7,4%, maar is nog niet voldoende om de door het bestuur, RvC en auditcommissie gewenste 10% te realiseren. De te verrekenen zorgkosten geven ook dit jaar weer een vertekend beeld van de solvabiliteit, doordat 2017 nog niet (volledig) is afgerekend met de zorgverzekeraars.De financiële administratie is in 2018 uitgevoerd door AdminNext. Er is extra aandacht besteed aan de verantwoording van de projectgelden. Daarnaast is de huisartsenmonitor, die inzicht geeft in de bedrijfsvoering van de huisartsenpraktijken, doorontwikkeld.

DOH heeft in 2018 de nodige problemen gehad om voldoende capaciteit en deskundigheid te behouden op het DOH-bureau. Door het beperkte aantal medewerkers is het bureau kwetsbaar voor ziekte en verloop. De samenwerking met SGE is daarom geïntensiveerd.

Tegelijk is de kantoorautomatisering overgezet op Office 365 en is de hardware vervangen door Microsoft. Hiermee is de software gestandaardiseerd en kan de aansluiting met de praktijkautomatisering worden gerealiseerd.

1 HIS

Eind 2018 hebben de zorgverzekeraars VGZ en CZ ingestemd met een extra investering ten behoeve van het project 1 HIS. Zorggroep DOH heeft samen met SGE gekozen voor Medicom. Dit betekent dat in Q2 van 2019 de transitie zal plaatsvinden. Ten behoeve van transitiekosten hebben VGZ en CZ een eenmalige vergoeding beschikbaar gesteld.

AVG

Informatiebeveiliging en bescherming van persoonsgegevens (privacy) hebben bij DOH een hoge prioriteit. Patiënten, zorgprofessionals en medewerkers moeten erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens bij DOH veilig zijn en goed worden beheerd. Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt. Sinds begin 2018 zijn extra inspanningen geleverd om DOH compliant te maken aan de AVG. DOH is een samenwerking aangegaan met Stichting Privacyzorg om de uitvoering te coördineren en de aangesloten praktijken voor te bereiden. Stichting Privacyzorg levert de functionaris gegevensbescherming (FG) voor DOH. De FG informeert en adviseert DOH over informatiebeveiliging en privacy. De interne processen en documenten zijn aangevuld, aangepast en verbeterd. Door middel van kennissessies is awareness bij medewerkers verhoogd; dit is een doorlopend proces. Op het niveau van de zorggroep zijn er geen externe meldingen van privacyschendingen gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Het voldoen aan de AVG wordt periodiek geëvalueerd; daarbij wordt gestreefd naar continue verbetering.

Praktijkmanagers

Sinds 2018 beschikken alle DOH-praktijken over een praktijkmanager; in een aantal praktijken zijn zij al langer actief. De zorgverzekeraars hebben hiervoor de module praktijkmanagement beschikbaar gesteld. Huisartsen worden op deze manier ontzorgd van organisatorische taken. DOH als collectief ziet in deze functie een kans om de onderlinge uitwisseling en samenwerking tussen praktijken op het gebied van bedrijfsvoering te versterken. Ook het DOH-bureau wordt door huisartsen ingezet voor ondersteuningsvragen. DOH zet in op het optimaliseren van de afstemming tussen en met praktijkmanagers. Daartoe zijn in 2018 kwartaaloverleggen en twee scholingen voor praktijkmanagers georganiseerd. Het is de intentie om deze (nieuwe) functie bij de praktijken samen verder te ontwikkelen.

Overeenkomsten

In het verslagjaar is de contractset van DOH herzien. Een aantal ontwikkelingen is aangegrepen om de formats en bijlagen te actualiseren. De verplichtingen uit AVG en Wkkgz zijn doorgevoerd, definities zijn aangevuld en geactualiseerd en verwijzingen naar kwaliteitsdocumenten zijn gesynchroniseerd. Hierdoor sluiten de overeenkomsten en afspraken met zorgverleners wederom goed op elkaar aan.
Nieuws
Advies omtrent het Corona Virus
Geplaatst: 2 maart 2020
De uitbraak met het nieuwe coronavirus breidt uit. In Nederland werd op 27 februari de eerste patiënt met het virus gevonden en op 28 februari de tweede, inmiddels staat de teller op 12. Alertheid is dan ook geboden.

Lees meer
Fijne feestdagen en een prachtig nieuw jaar !
Geplaatst: 17 december 2019
We willen iedereen bedanken voor de fijne samenwerking...

Lees meer
Regionaal programma GGZ ‘Samen Verder!’
Regionaal programma GGZ ‘Samen Verder!’
Geplaatst: 16 december 2019
Samenwerken in de zorg rondom GGZ Apanta, DOH, GGzE, Novadic-Kentron, PoZoB, PsyZorg en SGE slaan de handen ineen in een regionaal programma GGZ met als titel ‘Samen Verder!’.

Lees meer