Grensverleggend | Kwaliteit


Uitgangspunten kwaliteitsbeleid
Het kwaliteitsbeleid van DOH heeft de volgende uitgangspunten:

·     Alle zorgprogramma’s van DOH zijn gebaseerd op de landelijke zorgstandaarden en op de wetenschappelijke richtlijnen van de deelnemende zorgverleners.

·     Alle aangesloten huisartsenpraktijken hebben het keurmerk van het NHG. Dat is een voorwaarde voor het lidmaatschap van DOH. Ook van de ketenpartners vraagt DOH dat zij het keurmerk van hun eigen brancheorganisatie behalen.

·     DOH is als zorggroep geaccrediteerd door de NPA. DOH toont daarmee tevens aan dat alle 21 kritische kwaliteitskenmerken (KKK’s) van brancheorganisatie InEen geïmplementeerd zijn.

·     De huisartsenpraktijken van DOH maken deel uit van het netwerk van Nijmeegse Universitaire Huisartspraktijken (NUHP). Alle praktijken nemen regelmatig deel aan wetenschappelijke onderzoeksprojecten. Ook verlenen zij stageplaatsen aan huisartsen in opleiding en coassistenten. 

·     De bestuurlijke organisatie van DOH is statutair vastgesteld en voldoet aan de geldende afspraken met betrekking tot governance. DOH heeft een visie en missie en een beleidscyclus. DOH rapporteert haar zorgprestaties en kwaliteitsparameters jaarlijks in een (kwaliteits)jaarverslag.


Opleidingsbeleid
Op het gebied van opleidingen zijn de volgende afspraken gemaakt:

·      DOH heeft een opleidingsbeleid geformuleerd met eisen ten aanzien van opleiding en nascholing van de aangesloten zorgverleners.

·      Alle huisartsenpraktijken hebben voor elk zorgprogramma een ‘aandachtshuisarts’. Deze is in de eigen praktijk verantwoordelijk voor het programma en voor scholing die hiermee samenhangt.

·      Met de ketenpartners zijn contractuele afspraken gemaakt over de vereiste competenties van zorgverleners en hun bij- en nascholing.

·      DOH organiseert per jaar ongeveer 25 geaccrediteerde nascholingsbijeenkomsten. Hieronder vallen ook casuïstiekbesprekingen met specialisten.


Deskundige staf
Voor de uitvoering van haar kwaliteitsbeleid beschikt DOH over een deskundige staf. Voor elk van de zorgprogramma’s (Diabetes, Astma, COPD, CVRM, GGZ, en Ouderenzorg ) beschikt DOH over een programmamanager, kaderhuisarts en consulent. Daarnaast maken een apotheker, een specialist ouderengeneeskunde en een psycholoog deel uit van de DOH-staf. De stafleden zijn samen inhoudelijk verantwoordelijk voor de doorontwikkeling en implementatie van de zorgprogramma’s. 


Kwaliteitsafspraken in de contracten
DOH sluit met alle zorgverleners contracten. Daarin staan afspraken over de kwaliteit van de te leveren zorg, gebaseerd op LTA’s  en LESA’s en - indien van toepassing - op regionale transmurale afspraken. Verwijs- en terugverwijsafspraken maken hier onderdeel vanuit. 
 

Scherpe inclusie in zorgprogramma’s
Voor de start van elk nieuw zorgprogramma voeren DOH-praktijken een systematisch dossieronderzoek uit bij alle patiënten die mogelijk voor het programma in aanmerking komen. Diagnoses worden gevalideerd en meetwaarden gecontroleerd. Zo bewaken we dat in het programma alleen patiënten komen die er baat bij hebben. Dit verklaart waarom DOH, ten opzichte van andere zorggroepen, minder patiënten includeert.


Meten is weten

·      DOH verzorgt permanent spiegelinformatie over de zorgprestaties van de gecontracteerde zorgverleners. Deze informatie kunnen praktijken deels zelf generen uit het keteninformatiesysteem Care2U.

·      Meetpunt Kwaliteit, onze partner in datamanagement, verzorgt jaarlijkse overzichten en een benchmark waarin praktijken zich met elkaar kunnen vergelijken.

·      DOH neemt deel aan de landelijke benchmark van InEen, waarin zorggroepen hun zorgprestaties vergelijken.

·      DOH meet periodiek het oordeel van patiënten over de geleverde zorg, en werkt mee aan verbetering van de instrumenten daarvoor.

·      Bij alle vormen van datamanagement worden de privacyregels zorgvuldig in acht genomen. 


Praktijkbezoeken en verbeterplannen
Elk jaar bezoeken de consulenten, soms samen met een kaderhuisarts, alle praktijken. Daarbij wordt praktijken ondersteuning aangeboden als zij op basis van de spiegelinformatie verbeterplannen willen maken. Op het besloten deel van de DOH-website staan voorbeelden van verbeterplannen. In 2016 start DOH ook met een dergelijke verbetercyclus voor ketenpartners.

 
Programmacommissies
Elk zorgprogramma heeft een programmacommissie. Hierin zitten de programmamanager, kaderhuisarts, consulent en vertegenwoordigers van alle betrokken ketenpartners. Zij evalueren voortdurend de voortgang en brengen waar nodig verbeteringen aan. 

 
Persoonsgerichte zorg en zelfzorg
DOH wil elke patiënt zorg op maat bieden. Daarom maakt de praktijkondersteuner samen met de patiënt een individueel zorgplan. Hierin worden alle meetwaarden, persoonlijke zorgdoelen en afspraken genoteerd.

DOH-zorgverleners stimuleren patiënten om zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid te nemen voor de benodigde zorg (zelfzorg). Daarvoor zijn meerdere activiteiten ontwikkeld, zoals:

·      DOH-appstore

·      Minddistrict

·      SeMaS

·      groepsbehandelingen

·      trainingen Doen en Blijven Doen (voor alle zorgprofessionals)

·      trainingen persoonsgerichte consultvoering (voor praktijkondersteuners).

 Desgewenst kunnen patiënten via Mijn GezondheidsPlatform (MGP) hun individueel zorgplan thuis inzien en aanpassen, vragen stellen en de hulp inroepen van e-healthcoaches.

 
Informatie en participatie
DOH informeert patiënten over hun zorgprogramma via een patiëntenfolder, de DOH-website en de websites van de huisartsenpraktijken. Daarnaast heeft DOH een professionele patiëntenraad, waarin vertegenwoordigers van patiënten DOH adviseren over haar beleid.

 
Klachtenregeling en Veilig Incidenten Melden
DOH heeft een klachtenregeling voor patiënten opgesteld. Klachtopvang en eerste klachtbemiddeling voert DOH zelf uit. Voor de vereiste onafhankelijke klachtenfunctionaris en geschillencommissie is DOH aangesloten bij de Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijn.


DOH heeft daarnaast een procedure voor Veilig Incidenten Melden (VIM) in de praktijken ingevoerd. Doel is om te leren van (bijna-) incidenten die hebben plaatsgevonden. Elke praktijk heeft een VIM-commissie geïnstalleerd. Alle VIM-commissies komen jaarlijks bijeen om ervaringen te delen.

 

 

 
Nieuws
Wij wensen iedereen warme en fijne dagen.
Geplaatst: 18 december 2020
Het zijn helaas hele andere feestdagen dan dat we allemaal hadden gedacht. Toch hopen we dat je er mooie dagen van kan maken met elkaar. Niet alles gaat fysiek samen, maar wel in elkaars hart. We wensen iedereen fijne dagen vol warmte, licht en gezelligheid.

Lees meer
Online inzage dossier
Online inzage dossier
Geplaatst: 3 juli 2020
Per 1 juli 2020 kunt u digitaal uw dossier inzien. Lees hieronder hoe dit in z'n werk gaat.

Lees meer
Afscheid Jan Erik de Wildt als directeur bedrijfsvoering van zorggroep DOH
Geplaatst: 12 juni 2020
Op vrijdag 5 juni was het afscheid van Jan Erik als directeur bedrijfsvoering van zorggroep DOH. Jan Erik heeft als innovator en inspirator een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de eerstelijnszorg. Hij heeft eraan bijgedragen dat zorggroep DOH een koploper is in Nederland.

Lees meer